Đi lễ chùa, cơ bản là phải khủng

    Đi lễ chùa, cơ bản là phải khủng

    "Bụng ta suy ra bụng người" nên nhiều người quan niệm cần phải "hối lộ" những thứ thật khủng thì Thần Phật mới độ. Từ đó những món vàng mã khủng và những cây nhang khủng dài cả mét xuất hiện ngày càng nhiều.

    Biếm Họa 24/02/2020