Còn trẻ nghĩa là gì?

    Còn trẻ nghĩa là gì?

    Với ông bà tôi thì còn trẻ nghĩa là còn đủ sức để giữ cháu. Với cha mẹ tôi thì còn trẻ là chưa phải cầm sổ lương hưu. Còn với tôi thì còn trẻ nghĩa là...

    Video 13/09/2023