1-5 trong vũ trụ của Corona

    1-5 trong vũ trụ của Corona

    Dịch Covid-19 khiến mọi tầng lớp lao động đều bị ảnh hưởng nặng nề. Từ những nhân viên ổn định đến dân lao động tự do, việc làm bây giờ quý như vàng.

    Biếm Họa 01/05/2021