Thằng Tí đi phóng sinh

    Thằng Tí đi phóng sinh

    Tưởng chỉ phá làng phá xóm là giỏi nhưng thỉnh thoảng thằng Tí cũng làm tốt công việc được giao. Chưa ai phóng sinh có tâm bằng Tí.

    Truyện Tranh 30/09/2021