Thiết bị điện tử mùa giãn cách

    Thiết bị điện tử mùa giãn cách

    Các vật dụng này có thể không thiết yếu bây giờ nhưng khi "bình thường mới" chúng lại thành thiết yếu. Vì thế, ta hãy chú ý chăm sóc các thiết bị điện tử mùa giãn cách.

    Biếm Họa 07/09/2021