Bệnh của người nuôi bệnh

    Bệnh của người nuôi bệnh

    Ở ta, khi có người bệnh nhập viện là một “ đội đặc nhiệm” được thành lập, với biên chế cơ bản một túc trực và/hoặc vài vị chạy vòng ngoài.

    Sức Khỏe 04/12/2020