Biếm họa

Quan mù dở

Quan mù dở

Bố cáo: Quan bị mù dở, cần tìm thầy lang.

06/09/2019