Phòng trọ mùa này ai hiểu thấu!

    Phòng trọ mùa này ai hiểu thấu!

    Từ doanh nghiệp lớn đến người buôn bán nhỏ đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi Cô Vít. Thế nên, người lao động trong "kẹt" lại càng khó tranh khỏi khó khăn mùa này.

    Biếm Họa 02/07/2021