Nhà ở xã hội: Nước chảy chỗ trũng

    Nhà ở xã hội: Nước chảy chỗ trũng

    Dư luận cho rằng cần có sự thay đổi về chính sách để tăng nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp, đồng thời có biện pháp ngăn chặn người có thu nhập cao tranh mua nhà ở xã hội với người có thu nhập thấp.

    Biếm Họa 05/08/2023