Shipper mong manh dễ vỡ

    Shipper mong manh dễ vỡ

    Shipper bây giờ mong manh lắm! "Mong manh" về thu nhập bèo bọt, cuộc sống bấp bênh, thậm chí "mong manh" cả về sự toàn vẹn của thân thể.

    Biếm Họa 20/02/2023