Ngày 28 Tết của một designer

    Ngày 28 Tết của một designer

    Cùng là thân phận designer mà mỗi người một số phận. Thực lòng mà nói, tất cả tiền ăn Tết của tôi đều phụ thuộc vào 2 cái thiết kế banner đó...

    Truyện Tranh 09/02/2021