Chào năm học bình thường mới

    Chào năm học bình thường mới

    Mặc dù năm học 2021-2022 đã khai giảng từ năm ngoái, nhưng đến giờ học sinh nhiều nơi mới được đi học trực tiếp. Tuân thủ 5K cũng là điều bắt buộc tại trường học hiện nay

    Biếm Họa 23/02/2022