Miễn tiền thuốc mê

    Miễn tiền thuốc mê

    Quan Tèo - cháu đời thứ 59 của Quan Công, cưỡi ngựa xích thố trên đường, chẳng may bị cành cây khô gãy rơi trúng bể đầu.

    Đời Cười 21/05/2021