Ai là số 1 họ nhà cò?

    Ai là số 1 họ nhà cò?

    Họ nhà cò có nhiều "loài" từ cò đất, cò giấy tờ đến cò tình cảm... nhưng hết thảy đều không thể so với cò môi giới hối lộ.

    Biếm Họa 05/09/2023