Bi hài chuyện học bơi trên giấy

    Bi hài chuyện học bơi trên giấy

    Dù đã có chủ trương phổ cập bơi cho học sinh bậc tiểu học và THCS, song rất ít trường học có đủ điều kiện triển khai. Việc dạy bơi hầu như chỉ là lý thuyết trên giấy.

    Biếm Họa 26/05/2022