Giải chạy của tương lai

    Giải chạy của tương lai

    Với tình trạng mất cân bằng giới tính như hiện nay, một giải chạy đua để... lấy vợ rất có thể sẽ được tổ chức trong một tương lai không xa.

    Biếm Họa 06/12/2020