Bất động sản... bán dạo

    Bất động sản... bán dạo

    Cá nhân, tổ chức ôm nhiều bất động sản đành xuống đường... bán dạo, trong lúc chờ các giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường này.

    Biếm Họa 12/03/2023