Giải cứu cho đời nó vui

    Giải cứu cho đời nó vui

    Thằng Tèo vừa nhận được lệnh từ trưởng thôn ban ra làng Còi phải giải cứu ớt cho làng Tà vì hai làng mang nghĩa anh em. Hơn nữa giải cứu ớt thuộc truyền thống tốt đẹp mấy năm nay.

    Đời Cười 16/09/2019