F1 chơi trò trốn tìm

    F1 chơi trò trốn tìm

    Một trường hợp F1 COVID-19 ở Bắc Giang đã đóng cửa cố thủ trên tầng 3 không chịu đi cách ly, cơ quan chức năng phải điều cả xe thang, phá cửa để cưỡng chế.

    Biếm Họa 27/05/2021