Đừng đùa với Võ Tòng

    Đừng đùa với Võ Tòng

    Tính tôi không thích khoe khoang cũng không phải tuýp người ưa "quăng lựu đạn", chỉ có điều hồi nhỏ sinh ra gần ở Hố Bơm... nên mọi người nói tôi hay nổ.

    Trạm Hoạt Hình 05/11/2019