Vịt tiếp khách

    Vịt tiếp khách

    Hôm nay nhà Tí có khách. Tất cả thành viên trong gia đình, mỗi người một chân một tay thể hiện truyền thống hiếu khách...

    Truyện Tranh 22/02/2022