Túi nilông chịu mức thuế

    Túi nilông chịu mức thuế "bèo"

    Túi nilông là mặt hàng không thiết yếu và có ảnh hưởng lớn đến môi trường, song hiện nay mức thuế môi trường cho mỗi kg túi nilông chỉ có 50.000 đồng, tương đương 250-500 đồng/túi, nên rất khó để hướng đến mục tiêu hạn chế sử dụng túi nilông.

    Biếm Họa29/09/2019