Corona hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!

Corona hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!

Một mặt virus corona gây dịch bệnh hại con người, nhưng ở mặt khác nó lại kiềm chế các hoạt động sản xuất, giao thông... góp phần làm trong sạch môi trường. Ngoài ra nó còn giúp làm đẹp một số bản báo cáo thành tích...

11/04/2020 11:18