Đất xưa, đất nay

    Đất xưa, đất nay

    Cũng miếng đất này, nếu là ngày xưa nó sẽ biến thành một nông trang trồng trọt chăn nuôi... Còn bây giờ thì khác.

    Biếm Họa05/04/2021