Trấn Thành xin... tăng thù lao!

    Trấn Thành xin... tăng thù lao!

    Khi chứng kiến các tài năng nhí quá giỏi, Trấn Thành đã không kiềm được nên đã thưởng thêm cho các bé khi quay hình Siêu tài năng nhí mùa 2, tốn hơn 100 triệu.

    Giải Trí12/04/2021