Nỗi khổ shipper xưa và nay

    Nỗi khổ shipper xưa và nay

    Ngày xưa shipper sợ nhất tìm số nhà trong hẻm "ma trận". Thời giãn cách này, sợ nhất là những đơn hàng toàn từ "chuyên môn", đọc mãi chẳng hiểu gì.

    Truyện Tranh26/07/2021