Nhà nó nghèo!

    Nhà nó nghèo!

    Nhà ảnh nghèo thì có sao đâu, con thương ảnh thật lòng mà ba. Hồi xưa ba đâu có quan trọng chuyện giàu nghèo như bây giờ đâu!?

    Truyện Tranh11/05/2021