Ai mua đất hông!?

    Ai mua đất hông!?

    Nghe nói ngày nay làm giàu không gì nhanh bằng bán đất. Nhất là mấy loại đất vàng, đất sắp lên quận...

    Biếm Họa 25/11/2021