JavaScript is off. Please enable to view full site.

Khi các cơ sở sản xuất xen lẫn với khu dân cư thì lỗi lo này còn dài dài.