Tư vấn bảo hiểm quá... hiểm

    Tư vấn bảo hiểm quá... hiểm

    Bảo hiểm nhân thọ nhằm bảo vệ con người trước những rủi ro, nhưng các đại lý lại tư vấn nó như một hình thức tiết kiệm sinh lời, miễn sao "chốt" được hợp đồng.

    Biếm Họa 10/04/2023