Biển số xe '49 chưa qua, 53 đã tới'

    Biển số xe '49 chưa qua, 53 đã tới'

    Chúng ta toàn là người phàm mắt thịt, làm sao biết biển số xe thế nào là đẹp, lơ ngơ là chọn nhầm biển "49, 53" đó! Cho nên trăm sự đều phải nhờ thầy. Cho dù xã hội có tiến lên 4.0, nano, lượng tử gì thì thầy bói vẫn là vua của mọi nghề.

    Biếm Họa 13/11/2022