Tóm tắt Mắt Biếc: Ai khổ hơn ai?

    Tóm tắt Mắt Biếc: Ai khổ hơn ai?

    Khi thằng cu Ngạn đòi cưới Hà Lan làm vợ, nội đã khuyên "Con bé đó dễ thương, mắt nó đẹp. Nhưng mắt biếc. Nội sợ, con bé đó, sau này sẽ khổ". Nhưng Ngạn đâu có ngờ...

    Biếm Họa 20/12/2019