JavaScript is off. Please enable to view full site.

Làm gì thì làm, an toàn là trên hết

Tính mạng của mình là trên hết, không được coi thường, phải đảm bảo an toàn trong mọi tình huống