JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ơ, ông voi chiến này, hôm nay tôi có đá với ông đâu?