JavaScript is off. Please enable to view full site.

Bác sĩ ơi, tôi là người... bất bình thường

Bệnh nhân là một tổng giám đốc trẻ bảnh bao nói với nhà tâm lý học:- Bác sĩ ơi, tôi cảm thấy mình là người... bất bình thường!