JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nhiều khi đây là một khái niệm vô cừng trừu tượng như "thầy bói xem voi" vậy