JavaScript is off. Please enable to view full site.

iPhone 11 là tổ ong hay trân châu đường đen?

Dù là gì đi nữa thì người thu nhập thấp phải bán thận đi mới mua nổi.