JavaScript is off. Please enable to view full site.

Công trình xây dựng sai phép bị bệnh "nhờn pháp luật"

Do "lực lượng mỏng" nên nhiều công trình xây dựng mắc căn bệnh này