JavaScript is off. Please enable to view full site.

Bệnh viện là nơi người ta vào để chữa bệnh, nhưng có khi bản thân bệnh viện cũng có "bệnh" cần phải... chữa.


Tuổi Trẻ Cười