JavaScript is off. Please enable to view full site.

TTO - Bệnh viện là nơi người ta vào để chữa bệnh, nhưng có khi bản thân bệnh viện cũng có "bệnh" cần phải ...chữa.


Tuổi Trẻ Cười