Video

Quạ đen vào chuồng gà kiếm ăn bị gà mẹ đánh tơi bời

Điệp 05/11/2021 12:58

Bị gà mái mẹ đánh cho một trận tơi bời, chú quạ đen kêu inh trời và tìm cách bay ra khỏi chuồng gà.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất