JavaScript is off. Please enable to view full site.

Lê Bích bụng phệ: Xưa và nay

Trăm năm Kiều vẫn là Kiều, trần gian thay đổi là điều tất nhiên. Cùng Lê Bích xem những điều thay đổi giữa xưa và nay