JavaScript is off. Please enable to view full site.

Lê Bích bụng phệ: Người ngụy quân tử thời hiện đại

Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, dũng... Lê Bích rành hết 6 câu và áp dụng thành công trong thời buổi hiện đại. Còn bạn có được bao nhiêu phẩm chất ?