JavaScript is off. Please enable to view full site.

Học sinh chơi truyền bột nhưng chỉ một người chịu đựng

Càng ngồi cuối hàng thì càng sạch sẽ...