Video

Gà trống mở chốt chuồng để cứu bạn đời bị chủ bắt làm thịt

Điệp 30/11/2021 12:01

Thấy bạn đời bị chủ bắt nhốt vào chuồng làm thịt, gà trống tìm cách mở chốt cửa để cứu.

This browser does not support the video element.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Video

Tin mới nhất