JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đối tượng có thể bắt được

Đối tượng nào có thể bắt được ?