JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đàn ông không được đánh vợ

"Một điều nhịn 9 điều lành. Thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn"...