JavaScript is off. Please enable to view full site.

Chó mẹ kéo cún con ra ngoài không cho xem cảnh bảo lực

Khi người chủ cầm con dao lên định chém hòn tượng trên ghế, chó mẹ lập tức đứng dậy kéo cún con ra ngoài không cho chứng kiến cảnh tượng này.