JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cây lên giá mà làng tôi buồn lắm!

Có một thứ cây mà nó càng lên giá, làng tôi càng buồn. Đố là cây gì???