JavaScript is off. Please enable to view full site.

Buôn vua không bằng buôn không khí

TTC

Buôn thứ gì mà được cả vua lẫn thánh thần ?