JavaScript is off. Please enable to view full site.

Mọi người đều sợ sức mạnh của tôi, một thứ sức mạnh từ sâu trong lồng ngực...